Spring til indhold

Udvidelse af diagnostiske kriterier

 • af

Den 19. maj 2023 udgav en stor arbejdsgruppe bestående af internationalt anerkendte forskere udpeget af American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) nye diagnostiske kriterier for let hovedtraume, herunder hjernerystelse.  Med de nye kriterier er der blevet tilføjet 2 nye selvstændige måder at stille diagnosen på.

Flere måder at stille diagnosen på

Diagnosen let hovedtraume/hjernerystelse er en klinisk diagnose, som stilles ud fra patientens sygehistorie, hændelsesforløb, skadesmekanisme og kliniske tegn på påvirket hjernefunktion umiddelbart efter det fysiske traume. Tegn på påvirket hjernefunktion kan f.eks. være en pludselig ændring i ens mentale tilstand eller ganske kortvarig bevidsthedstab. Dette er fortsat tilfældet. Men de nye kriterier udvider muligheden, så der nu er 3 måder at stille diagnosen let hovedtraume/hjernerystelse på:  

 • 1 eller flere observerbare kliniske tegn på påvirket hjernefunktion relateret til hovedtraumet.

 • Minimum 2 akut opståede symptomer (nye eller forværrede inden for 72 timer) og mindst 1 klinisk eller laboratoriebaseret fund ved formel undersøgelse, som kan tilskrives hovedtraumet (NY).
 • Billeddiagnostisk(e) fund ved CT eller strukturel MRI, som dokumenterer intrakraniel påvirkning svarende til let hovedtraume (NY).

(American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM), 2023.)

Udvidelse af diagnostiske kriterier

De nye kriterier udvider mulighederne for diagnosticering i praksis. Man har samtidig tydeliggjort i beskrivelsen, at de observerbare tegn skal være tydelige for andre personer, og der gives konkrete eksempler på, hvordan de kan komme til udtryk. De 2 første måder at stille diagnosen må ud fra det samlede kliniske billede ikke være bedre forklaret af andre faktorer, f.eks. alkohol, stoffer, mental/fysisk helbred eller akut psykisk reaktion. Dette gælder ikke for billeddiagnostiske fund.


Diagnosen ’mistanke om let hovedtraume’ (nye tilføjede kriterier – 2023)

I de tilfælde, hvor personen ikke opfylder 1 eller flere af de ovenstående måder at stille diagnosen på, kan man benytte diagnosen ’mistanke om let hovedtraume’. Denne kan stilles, hvis der er enten:

 1. 2 symptomer tilstede uden andre betydelige fund, eller
 2. mindst 2 kliniske fund ved formel undersøgelse eller laboratorietest uden andre betydelige fund, eller
 3. i de tilfælde, hvor det er uklart, om de observerbare kliniske tegn, akutte symptomer og kliniske fund og resultater af laboratorietest er forårsaget af andre faktorer, herunder komorbid sygdom.

Personer, der får diagnosen ’mistanke om let hovedtraume’ håndteres på samme vis som personer, der opfylder ovenstående diagnosekriterier for ’let hovedtraume’.

Tilføjelse til skadesmekanismer

Det drøftes nogle gange, hvilken skadesmekanisme der kan udløse diagnosen let hovedtraume/hjernerystelse, og om f.eks. hovedet skal ramme/blive ramt af et objekt. De nye kriterier opsummerer og udvider hvad der forstås med plausibel skadesmekanisme.

Plausible forudgående skadesmekanismer er:

 1. Hovedet rammes af et objekt.
 2. Hovedet rammer et hårdt objekt eller overflade.
 3. Hjernen udsættes for accelererende/decelererende bevægelse uden en direkte kontakt mellem hoved og et objekt eller overflade.
 4. Personen udsættes for kraft og trykbølger, der genereres ved en eksplosion (ny tilføjelse).

De ovenstående udløsende mekanismer a-c er uændret siden 1993, men hvor man nu har tilføjet punkt d, som særligt gælder for militære populationer.

Let hovedtraume/hjernerystelse

Det diskuteres nogen gange, om der er en forskel mellem begreberne ’hjernerystelse’ og ’let hovedtraume’. Jf. de nye diagnostiske kriterier fra ACRM (2023) kan man benytte begreberne let hovedtraume (mild traumatic brain Injury) og hjernerystelse (concussion) synonymt, så længe der ikke er billeddiagnostiske fund, der viser intrakraniel påvirkning, eller når den billeddiagnostiske undersøgelse ikke er indiceret. Hvis en billeddiagnostisk undersøgelse viser abnorme intrakranielle fund anvender man begrebet let hovedtraume.