Spring til indhold

Vidensrapporter om let hovedtraume

På denne side finder du vidensrapporter hhv. om børn og om voksne med let hovedtraume (hjernerystelse). Rapporterne samler den tilgængelige viden og giver anbefalinger til fagpersoner, der arbejder med at rådgive og behandle personer med hjernerystelse. 

Formålet med vidensrapporterne er at samle og formidle den aktuelt bedste viden om let hovedtraume og længerevarende følger efter let hovedtraume. Rapporterne redegør for det aktuelle vidensgrundlag og peger på områder med manglende viden. Dette omfatter en beskrivelse af begreber, diagnose, forekomst, symptomer og forstyrrelser samt udviklingen af disse over tid. Det omfatter ligeledes prognosen og risikofaktorer for længerevarende forløb, udrednings- og håndteringsstrategier samt indsatser i forhold til længerevarende følger. 

Ud fra den bedst tilgængelige viden tilbyder rapporterne anbefalinger til praksis. De mange hundrede anbefalinger i rapporterne er baseret på grundige analyser af omkring 400 internationale studier. Hver enkelt anbefaling præsenteres med en afklaring af, hvor stærk evidens, der er for den enkelte anbefaling. De stærkeste anbefalinger er baseret på veludførte kontrollerede studier, hvis resultater peger i samme retning. (Metode og stratificering efter evidens forklares grundigt i begge rapporterne).

Udgivelse 

Begge vidensrapporter kan hentes i fulde versioner (cirka 300 sider inklusiv bilag) og i korte versioner (cirka 30 sider). I de fulde udgaver er der i bilag en række redskaber, som professionelle kan bruge til håndtering af personer med hjernerystelse.

Korte versioner omfatter anbefalinger inddelt efter evidensniveau sammen med en beskrivelse af metode og resume af indhold. 

Download Vidensrapport om let hovedtraume herunder hjernerystelse (voksne)

Hentes i fuld udgave eller kort udgave: 

   

Download: Vidensrapport om let hovedtraume herunder hjernerystelse (børn & unge)

Hentes i fuld udgave eller kort udgave:
    

Supplerende oplysninger om vidensrapporterne

Organisering 

 • Dansk Center for Hjernerystelse (formandskab) var ansvarlig for afdækning af evidens gennem systematisk litteratursøgning, bearbejdning af datagrundlaget, herunder analyse og sammenskrivningen af rapporten. Dansk Center for Hjernerystelse var ansvarlig for koordination og fremdrift af arbejdet.
 • Udarbejdelse af rapporten blev understøttet af en arbejdsgruppe og to følgegrupper.
 • Rapporten blev kvalificeret gennem høring hos relevante organisationer.
 • Rapporten er kvalificeret gennem ekstern review hos to internationale eksperter.

Repræsentanter i arbejdsgruppen:

 • Skandinavisk Neurotraume Komité.
 • Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin.
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.
 • Dansk Psykiatrisk Selskab.
 • Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab.
 • Dansk Pædiatrisk Selskab.
 • Ergoterapeutfagligt selskab.
 • Dansk Psykolog Forening.
 • Selskabet Danske Neuropsykologer.
 • Dansk Selskab for Optometri.
 • Audiologopædisk Forening.

Ad følgegruppe 1

  • Følgegruppe 1 bestod af fagpersoner, som møder målgruppen forskellige steder i forløbet (terapeuter og behandlere, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere i jobcentre o.lign.) samt repræsentanter for væsentlige aktører på indsatsområdet (VISO-leverandører, kommunikationscentre, privat praktiserende psykologer, fysioterapeuter, hjerneskadecentre o.lign.). Følgegruppe 1 kvalificerede rapportens indhold og bidrog med refleksion over indsatsområder og forankring til dansk praksis.

Repræsenteret følgegruppe 1

 • Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner.
 • Hjerneskadecenter Virum.
 • Center for Hjerneskade.
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune.
 • Socialstyrelsen.
 • Norddjurs Kommune.
 • Furesø Kommune.
 • Center for Kommunikation Herning. 
 • Privat praktiserende psykolog.
 • Privat praktiserende fysioterapeut.

Ad følgegruppe 2

  • Følgegruppe 2 var styregruppen for Dansk Center for Hjernerystelse og bestod af repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Dansk Selskab for Almen Medicin, Center for Hjerneskade og Hjernerystelsesforeningen. Medlemmerne blev løbende orienteret og gav input til alle væsentlige beslutninger i forbindelse med rapportens tilblivelse. Følgegruppen kommenterede på den samlede rapport.

Kvalificering gennem høring:

Rapporten er kvalificeret gennem høring, hvor inviterede høringsparter gav konstruktiv feedback, som efterfølgende er indarbejdet i rapporten. Det drejer sig om følgende parter:

 • Kommunernes Landsforening.
 • Danske Regioner (Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sønderjylland).
 • Sundhedsstyrelsen.
 • Social- og Boligstyrelsen.
 • Hjernerystelsesforeningen.
 • Dansk Selskab for Fysioterapi (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi).
 • Dansk Selskab for Kiropraktorer.
 • Dansk Selskab for Neurorehabilitering.
 • Dansk Selskab for Osteopati.
 • Dansk Selskab for Almen Medicin.
 • Hammel Neurocenter.
 • Center for Hjerneskade.

Ad ekstern review

Rapporten blev kvalificeret ved 2 eksterne reviewers:

 • Professor, overlæge Jan Lexell, MD PhD Dr. Phil h.c., speciallæge i rehabiliteringsmedicin og neurologi, Lunds Universitet og Ängelholms Hospital, Sverige.
 • Professor, overlæge Toril Skandsen, speciallæge i fysikalsk medicin og rehabilitering, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU), St. Olavs hospital, Trondheim, Norge.

Baggrundsmateriale

AMSTAR vurderinger

Cohort studies

Case-Control studier

Interventionsstudier

Diagnostiske studier

JBI – Prævalensstudier

QUIPS

Vidensrapporter – søgestrategi

Sidst opdateret: 27. marts 2024.