Spring til indhold

Forskning

I Dansk Center for Hjernerystelse samler og formidler vi viden fra forskning og projekter om hjernerystelse til gavn for sundhedsfaglige, ramte og pårørende. Vi bidrager desuden selv til viden og tiltag på området gennem vores egen forskning og projekter.

Her på siden kan du se en oversigt over centrets igangværende projekter. 

Dansk Center for Hjernerystelse har modtaget tæt på 1 million kr. af Velliv Foreningen til et studie, der skal bidrage til mere viden om hjernerystelsesramte og deres arbejdsgiveres erfaring med tilbagevenden i arbejde og arbejdsfastholdelse.

Baggrund

Personer med langvarige postcommotionelle symptomer har brug for støtte til at opretholde arbejdsmarkedstilknytningen. Et dansk studie peger på, at 43% af de hjernerystelsesramte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet 5 år efter traumet. Studiet peger ligeledes på, at 19% modtager sociale ydelser som flexjob, og at 5% får mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og modtager førtidspension1.

Forskning peger på, at samarbejdet med arbejdsgiver er afgørende for tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse. Her er et støttende arbejdsmiljø vigtigt, når arbejdet skal genoptages, både hvad angår forståelse for ens situation og de symptomer som medarbejderen oplever, støtte fra kollegaer samt muligheden for gradvis genoptagelse af arbejdet og muligheden for tilpassede arbejdsopgaver2,3,4.

Hvilke arbejdsrettede initiativer der på nuværende tidspunkt iværksættes på danske arbejdspladser for at fastholde medarbejderne vides ikke, og ønskes undersøgt. Derudover ønskes undersøgt, hvilken viden om hjernerystelse der er til stede, behov for eller mangler blandt danske virksomhedsledere. Denne viden er vigtig for at støtte op om den mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og kan benyttes til at understøtte, at de hjernerystelsesramte fastholdes på arbejdsmarkedet. Den kliniske erfaring peger på, at arbejdsgiverne efterspørger mere viden om hjernerystelse og råd og vejledning til, hvordan de bedst kan understøtte deres medarbejdere tilbage i arbejde.

Formål

Formålet er at undersøge, hvilke arbejdsrettede initiativer der på nuværende tidspunkt iværksættes på danske arbejdspladser, og hvilken viden der er til stede, behov for eller mangler for at understøtte mental sundhed og trivsel af medarbejdere med længerevarende symptomer efter hjernerystelse i forbindelse med tilbagevenden til arbejde, og på længere sigt sikre fastholdelse af personen i arbejde.

Resultater fra undersøgelsen danne baggrund for et informationsmateriale (en brochure) målrettet arbejdsgiveren, der skal tilbyde viden og vejledning om forløbet efter hjernerystelse samt give forslag til arbejdsrettede indsatser, som kan iværksættes på arbejdspladsen.

Metode

Designet er en national spørgeskemaundersøgelse. Der inkluderes personer i alderen 18-65 år med postcommotionelle symptomer, der har nylige erfaringer med at vende tilbage i arbejde efter hjernerystelse.

Hjernerystelsesramte inkluderes til spørgeskemaundersøgelsen fra kommunikations- og hjerneskadecentre rundt i Danmark samt fra Dansk Center for Hjernerystelse. Arbejdsgivere tilknyttet de inkluderede hjernerystelsesramte inviteres også til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Der sendes to spørgeskemaer ud til arbejdsgiverne; det første omhandler forhold omkring medarbejderens tilbagevenden, det andet omkring arbejdsmarkedsfastholdelse.

Inklusionsperioden er fra 1. oktober 2021 til 31. marts 2022 for personer med hjernerystelse. Arbejdsgivere kontaktes løbende til og med 30. november 2022.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Dansk Center for Hjernerystelse, Københavns Universitet, forskellige Kommunikationscentre og Hjerneskadecentre i Danmark. 

Læs nyhederne om projektet:

Deltagere til forskningsprojekt om tilbagevenden til arbejdet søges

Spørgeskemaundersøgelse skal give mere viden om hjernerystelsesramtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Ny bevilling skal forbedre hjernerystelsesramtes tilbagevenden til arbejdet

Baggrund

Baggrunden for projektet er de mange borgere, som årligt bliver ramt af hjernerystelse primært ved trafikulykker, hvor godt halvdelen får alvorlige senfølger. Senfølger, der hyppigt resulterer i langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet.

Formål

Projektets formål er at støtte borgere med senfølger i forbindelse med hjernerystelse (PCS) gennem udvikling af veldefinerede hjælpeforanstaltninger og på den måde bidrage til deres langsigtede rehabilitering.

Projektet er en pilotafprøvning, der retter sig mod følgende mål:

1) Accept af langvarige symptomtilstande i forbindelse med hjernerystelse

2) Udvikling af platform (hjemmeside) med indhold, råd og vejledning genereret på baggrund af brugerinput i projektet
3) Delvis eller fuld tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvis det er muligt

Metode

Projektets overordnede metode er at etablere regionale grupper af deltagere, som er ramt af hjernerystelse, primært i forbindelse med trafikulykker. Grupperne arbejder og afprøver systematisk og struktureret forskellige veldefinerede hjælpeforanstaltninger udvalgt på baggrund af en indledende interviewundersøgelse, en fokusgruppeundersøgelse, løbende registreringer og observationer gennemført af deltagerne og projektlederne undervejs i forløbet.

Ændringer i symptomer registreres på en individuel tidslinje.

Samarbejdspartnere

Projektet bliver ledet af følgende styregruppe:  

 • Hana Malá Rytter, daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse
 • Alexander Sørensen, akademisk medarbejder i Dansk Center for Hjernerystelse
 • Nicolai Aaen, sekretariatschef for Hjernerystelsesforeningen

Projektet bliver gennemført i samarbejde med nuværende og tidligere borgere, som har oplevet senfølger af hjernerystelse. Desuden inddrages nøglepersoner og eksperter, som møder borgere med langtidsvirkninger efter hjernerystelse.

Projektets to projektansvarlige er Jesper Koppel og Tijana Paludan Duus fra kommunikationsfirma Koppelcom.

Projektet er støttet med 800.000 af Rådet for Offerfonden.

 

Læs nyheden om projektet:

Ny hjemmeside skal hjælpe hjernerystelsesramte

En projektgruppe er i gang med at undersøge og udvikle et screeningsværktøj, der kan bruges til at afdække synsvanskeligheder hos personer med hjernerystelse. Et sådan screeningsværktøj vil kunne give de hjernerystelsesramte et mere optimalt behandlingsforløb.

Baggrund

Synsvanskeligheder efter hjernerystelse forbliver ofte uopdagede i lang tid. Ubehandlede synsvanskeligheder kan hæmme personens udbytte af anden behandling. Aktuelt findes der intet validt, reliabelt og let-anvendelig screeningsinstrument til at afdække synsvanskeligheder efter hjernerystelse. Der er derfor behov for at udvikle valide redskaber, der kan anvendes bredt i og uden for optometriklinikker, og som kan afdække behov for nærmere udredning og behandling.

Derudover vides det ikke, om optometriske målinger, som aktuelt anvendes til afdækning af synsproblemer, stemmer overens med patienternes oplevede visuelle vanskeligheder i hverdagen.

Formål

Projektets formål er at:

1) udvikle og validere et spørgeskema til afdækning af subjektive visuelle klager efter hjernerystelse

2) udvikle eye-tracking baseret screeningsværktøj, som kan anvendes i og uden for optometriske klinikker

3) undersøge sammenhæng mellem selvrapporterede data, eye-trackingmålinger og optometriske målinger.

En bedre forståelse af patientens visuelle udfordringer sammenholdt med objektive målinger vil medvirke til bedre og mere effektiv udredning og behandling.

Metode

Spørgeskemaundersøgelse med patienter fra tre optometriklinikker på Sjælland.

Samarbejdspartnere

Projektgruppen består af et samarbejde mellem en række forskellige organisationer: Dansk Center for Hjernerystelse, AP synspleje, Center for Hjerneskade, IT Universitet og Københavns Universitet.

Projektet bliver desuden understøttet af en rådgivende ekspertgruppe, der består af :

 • Mitchell Scheiman, OD, PhD, Salus University, Pennsylvania College of Optometry, PE, USA
 • Paul Alan Harris, OD, PhD, Southern College of Optometry, Memphis, TE, USA
 • Lektor Ivan Nisted, MPH, Optikerhøjskolen, Erhvervsakademi Dania og Aarhus Universitet, DK
 • Øjenlæge Jens Andresen, MD, PhD, Skanderborg øjenklinik, DK, Praktiserendes øjenlæges forening
 • Advisory board vil supervisere projektet, bidrage til den faglige tyngde, og give input til vigtige beslutninger.

 

Læs nyheden om projektet:

Screeningsværktøj til måling af visuelle symptomer hos hjernerystelsesramte er under udvikling. 

Projektet er afsluttet. Dansk Center for Hjernerystelse har sammen med nedenstående samarbejdspartnere udgivet fire vejledninger om hjernerystelse til voksne, unge og forældre til skolebørn og førskolebørn

Dansk Center for Hjernerystelse nedsatte to  arbejdsgrupper til at udvikle informationsmaterialet til voksne, børn og unge, som de kan få udleveret ved udskrivelsen fra hospitalet eller hos egen læge efter hjernerystelse.  

Baggrund

Der foreligger klare retningslinjer for den initiale håndtering af personer med hjernerystelse i Danmark i sygehusregi, men informationsmaterialet, der udleveres til personer med hjernerystelse ved udskrivelse fra hospital eller ved egen læge, er meget heterogent, hvilket bemærkes af både sundhedsprofessionelle og de hjernerystelsesramte.

Resultater af en nylig metaanalyse af RCT-studier indikerer, at systematisk information og vejledning i den initale fase efter hjernerystelsen kan have en positiv effekt på spontant bedring efter hjernerystelse og nedsætte risiko for udvikling af langtidsfølger5.

Formål

Formålet med projektet er at udarbejde et informationsmateriale, der er målrettet personer med hjernerystelse og let hovedtraume baseret på aktuel bedste viden og faglig konsensus. Informationsmaterialet skal udleveres på skadestuer og hos almen praktiserende læger i hele Danmark.

Metode

Der afholdes 4 møder med en arbejdsgruppe bestående af relevante faglige selskaber. Materialets indhold besluttes på disse møder ud fra tilgængelig evidens og konsensusbeslutninger. Materialet vil efterfølgende blive udbredt til hospitaler og lægeklinikker i hele landet.

Samarbejdspartnere

 • Dansk Center for Hjernerystelse har ansvaret for projektet, og har foreløbig nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med informationsmaterialet til voksne med repræsentanter fra centrale organisationer:
 • Selskabet Danske Neuropsykologer
 • Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
 • Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi
 • Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering
 • Dansk Optikerforening
 • Dansk Selskab for Kiropraktik (DSK)
 • Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin (DSMM)
 • Dansk Hovedpine Selskab
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS)
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Dansk Ortopædisk Selskab
 • Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM)
 • Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
 • Fagligt Selskab for Akutsygepleje
 • Faglige Selskab for Neurosygeplejersker
 • Hjernerystelsesforeningen

Læs nyheden om projektet:

Nyt informationsmateriale til patienter med hjernerystelse på vej.

Har du gang i et forskningsprojekt?

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du arbejder på et forskningsprojekt, der handler om hjernerystelse. 

Kontakt os på kontakt@dcfh.dk

 

Læs også siden om 

Har du et forskningsprojekt

 

Sidst opdateret: 18. oktober 2022.